Geschiedenis

Op de hoek van de Erasmusweg en de Laan van het Wateringseveld ligt de volkstuindersvereniging ‘Nooit Gedacht’.

Hier  bevinden zich 96 Volkstuintjes. Het is een lust voor het oog om te zien hoe  ieder zich op geheel eigen wijze,  inzet om het tot een paradijsje te maken. Men waant zich in een andere wereld zodra je het grote hek achter je laat.

In het voorjaar van 1969 werd de eerste spade de grond in gestoken. De officiële oprichtingsdatum is 24 februari 1969. Tijdens de verschillende jubilea van de vereniging zijn veel  leden, die vanaf de oprichting actief zijn, gehuldigd voor hun grote verdienste en vasthoudendheid, niet alleen binnen onze eigen vereniging, maar ook voor hun inzet voor de overkoepelende organisaties. Hieruit spreekt de trouw van de leden aan de vereniging, die zich zeer verbonden voelen met ‘Nooit Gedacht’.

In de loop van de jaren is er natuurlijk wel het één en ander veranderd. Voor de leden van het eerste uur komt de oude dag met gebreken. Helaas hebben een aantal afscheid van ons moeten nemen.

Ieder jaar komen er tuinen vrij, waardoor nieuwe belangstellenden in aanmerking kunnen komen voor het kopen van een huisje. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt  en regelmatig installeren zich nieuwe leden. Dit zorgt voor doorstroom van het ledenbestand. Het is daardoor op Nooit Gedacht nooit saai en regelmatig kunt u oude bekenden en weer nieuwe mensen ontmoeten.

Maatschappelijke ontwikkelingen vertalen zich naar het ledenbestand. Meer en meer vinden de vrouwelijke tuinders de weg naar de volkstuin en ook leden van allochtone afkomst. Zo vormen wij in onze vereniging een afspiegeling van de maatschappij.

Zoals u zult merken tijdens een rondgang op ons complex. zet de volkstuinder van nu al zijn/haar creatieve ideeën in om van hun tuin iets eigens te maken.

Dit wordt ondersteund door het beleid van de vereniging, waarbij vrijheid blijheid is, totdat het tot overlast leidt bij de anderen.

Dit beleid geeft het complex een grote variatie in beplanting en inrichting van de tuinen. Een ouderwetse moestuin naast een bordertuin, een cottage garden naast een wilde tuin gebaseerd op ecologisch tuinieren. Alles is te vinden bij ‘Nooit Gedacht’.

Het positieve van deze afwisselende inrichting  is dat er ook een grote diversiteit aan fauna te vinden is zoals zelfs een aantal beschermde vogelsoorten, vlinders en insecten.

Augustus 2013 hebben we dan ook het keurmerk ” Natuurlijk Tuinieren” van de AVVN verworven. En meteen ook al drie stippen (van de maximale vier) op het Lieve-Heersbeestje.

Bij de ingang vindt u ons ‘Praethuys’ , waar iedere zaterdagmorgen de gratis koffie klaar staat. Vanaf 9.00 uur starten de leden die de werkbeurt hebben en tussen 10.00 en 11.00 uur houdt het bestuur ‘spreekuur’.

In 2015 is besloten tot vervanging van het langzaam scheefzakkende gebouw en in 2016 hebben we een prachtig nieuw, ook voor minder validen toegankelijk, Praethuys kunnen openen, waarin we ook activiteiten met uitstraling naar de wijk toe kunnen organiseren

Het ‘Praethuys’ is een ontmoetingsplaats voor alle leden en er vinden maandelijks bestuursvergaderingen plaats en 2 maal per jaar een algemene ledenvergadering, waar iedereen voor wordt uitgenodigd middels de convocatie. Tijdens deze vergadering legt het bestuur u besluiten voor en geeft toelichting op beleid en begroting. Voor deze bijeenkomst is uw aanwezigheid weliswaar niet verplicht, maar dan toch zéér gewenst.

Naast vergaderingen wordt er van ons clubgebouw gebruik gemaakt door de hobby/handwerkclub, waar iedereen zich voor kan aanmelden.

In samenwerking met de overkoepelende Haagse Bond voor Amateurtuinders Verenigingen worden er jaarlijks wedstrijden en een fietstocht georganiseerd.

Mededelingen staan op het infobord bij de ingang, naast de deur van het ‘Praethuijs en ook in de digitale nieuwsbrief. Verder komt twee maal per jaar het clubblad ‘De Tuinpraat’ uit met nog meer algemene informatie en achtergronden. Ook de website wordt actueel gehouden.

Op het infobord met de plattegrond vindt u ons tuinpark ingedeeld in kleurcodes. De functie hiervan is om bezoekers en hulpdiensten de weg te wijzen. De kleuren komen terug in richtingbordjes en de tuinnummerbordjes, die op een uniforme plaats op iedere tuin zijn aangebracht.

Aan ieder lid wordt een exemplaar van het Statuut en Huishoudelijk Reglement uitgereikt. Dit officiële document vormt de basis voor onze vereniging. Vastgesteld door de notaris, is het geschreven in de bekende ambtelijke taal die voor velen niet om door te komen is. Daarom hebben wij de belangrijkste punten samengevat in dit uittreksel.

Vanzelfsprekend kunnen hier geen rechten aan ontleend worden; bij twijfel over de interpretatie zal het ‘echte’ reglement uitkomst bieden.

De volkstuindersvereniging “Nooit Gedacht” is aangesloten bij de Haagse Bond voor Amateurtuinverenigingen en het landelijk Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, de A.V.V.N.

Wij hopen dat onze nieuwe leden snel hun weg zullen vinden en wortel zullen schieten op ons tuinpark “Nooit Gedacht’.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur