Klik hier voor onze Statuten en Huishoudelijk reglement.

Uittreksel
Aan dit uittreksel kunnen geen rechten worden ontleend.Den Haag, juni 2010.Dit uittreksel is ook te downloaden in PDF formaat Klik hier om deze om deze te openen in een nieuw venster. In het nieuwe venster kunt u het bestand printen of bewaren op uw computer.

Algemeen
De Volkstuindersvereniging “Nooit Gedacht”is een vereniging met een op reglementaire wijze gekozen bestuur en de nodige commissies. De vereniging heeft 96 tuinen. De grond wordt via de Haagse Bond gehuurd van de gemeente. Het huurcontract heeft een een looptijd van 25 jaar.De taxatiecommissie – bestaande uit leden – taxeert bij vertrek van een lid de waarde van de opstallen (tuinhuisje, kasje, bergkisten, etc) en de tuin. De waarde van een tuin en opstallen op ons complex varieert naar gelang de grootte van de opstallen en staat van onderhoud en leeftijd van ± € 2.000,00 tot ± € 5.000,00. Naast de taxatiewaarde wordt € 200,00 entreegeld geheven.De jaarlijks te betalen huur en contributies bedragen afhankelijk van de grootte van de tuin rond € 550,00. Daarnaast dient u voor uw kandidaatstelling aan de Haagse Bond van Amateurtuinders Verenigingen een bijdrage te storten van € 15.00.Volkstuindersvereniging “Nooit Gedacht” is op de eerste plaats een tuinvereniging. Dat wil niet zeggen dat er geen nevenactiviteiten worden georganiseerd. Zo organiseren wij activiteiten samen met de Haagse Bond voor Amateurtuinders zoals: een jaarlijkse fietstocht langs een aantal volkstuincomplexen. Daarnaast hebben wij een hobbyclub onder leiding van één van onze dames. Zaterdagochtend is er koffie voor de leden van de werkbeurt en iedereen die daar trek in heeft. De koffie is gratis.


Lidmaatschap
Nadat de penningmeester het aankoopbedrag van het huisje, het entreegeld inclusief de huur, verzekeringspremie en de contributies over het lopende jaar van een nieuw lid heeft ontvangen, is deze lid van de Volkstuindersvereniging “Nooit Gedacht”.


Vergaderingen
Tweemaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Als lid van de vereniging wordt er van u verwacht dat u hierbij aanwezig bent. U kunt gebruik maken van uw stemrecht of eventueel uw stem overdragen aan de mede-lid die u daartoe kunt machtigen.Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden voor lopende zaken.Ook de Haagse Bond houdt tweemaal per jaar een algemene leden vergadering.Deze vergadering wordt bezocht door leden van het bestuur.


Financiën
Jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie ontvangt ieder lid van de penningmeester de rekening voor de huur, het waterverbruik de verzekeringspremie, de contributie van de Algemene Bond van Amateurtuinders Verenigingen, en van de Volkstuindersvereniging “Nooit Gedacht”. U dient deze rekening binnen de termijnen die de penningmeester aangeeft te voldoen.


Verzekering
Wij hebben een collectieve verzekering tegen brand, inbraak, storm- en glasschade. Zeer kostbare spullen en glasschade aan uw kas vallen buiten deze verzekering.


Tuin ruilen
De secretaris houdt een ruillijst bij van leden die in aanmerking wensen te komen voor een andere met nummer te noemen tuin op het complex, indien deze vrijkomt.


Bouwen
Bouwvoorschriften zijn vastgelegd in het Bouwreglement behorend bij het Huishoudelijkreglement van de vereniging. Voor alle bouw, verbouw aan huisjes, kastjes, windschermen gereedschapskisten moet de Bouwcommissie te voren toestemming verlenen.


Auto’s
Het complex is verboden voor auto’s tenzij een lid in het bezit is van een gemeentelijke ontheffing en een ontheffing van het bestuur. Aan en afvoer van omvangrijke goederen is ‘s-morgens tot 9.00 uur en ‘s-avonds tussen 19.00 en 20.00 uur toegestaan.


Water, riool en elektriciteit
Alle tuinen zijn aangesloten op de waterleiding met een eigen tussenmeter en op de gemeentelijke riolering. Elektriciteit is er alleen in het clubgebouw. Voor bijvoorbeeld het schuren van het huisje kunt u gebruik maken van de elektra van het Praethuys. Zo nodig kunt u gebruik maken van de verlengsnoeren van de vereniging. De haspels liggen in de kast naast de wc’s en moeten na gebruik weer opgeborgen worden.


Corveediensten
Voor het onderhoud van het complex is ieder lid verplicht zich vijf maal per jaar gedurende twee uur in te zetten. Daarnaast is ieder lid een tot twee maal per jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de hal en toiletten van het Praethuys. Per jaar zal men daar rond twee tot drie uur voor moeten uittrekken. Indien men niet kan deelnemen aan deze beurten wordt per beurt een bijdrage gevraagd van € 50,00. Tachtigplussers zijn van deze verplichting ontheven.


Verkoopservice
In het Praethuys kunt u potgrond en tuinaarde en wat diverse materiaal voor het tuinieren aanschaffen. Dit kan tijdens het spreekuur op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur, maar u kunt ook een bestuurslid benaderen.


Gas
Tegen kostprijs zijn er flessen gas te koop. Wij zijn subdealer van Shell.


Vuilafvoer
Voor huishoudelijk afval is er sinds 2019 geen rolcontainer meer. U dient zelf te zorgen voor het afvoeren hiervan. Snoeiafval kan op de speciaal ingerichte plaats worden gestort. Composteerbaar afval moet zoveel mogelijk op uw eigen tuin worden verwerkt.
Grofvuil en bouwafval moet apart worden afgevoerd.


Geluidsoverlast
Het maken van hinderlijk geluid dient te worden vermeden. Daarbij te denken aan radio’s, motorisch sproeien en maaien (alleen van maandag tot vrijdag in de ochtend tot 9.00 uur en ‘s-avonds van 19.00 tot 20.00 uur), etc.


Honden
Honden buiten het complex uitlaten en op het openbare gedeelte van het complex aangelijnd houden. Uitwerpselen moeten worden opgeruimd.


Paden en sloten
U wordt geacht het pad grenzend aan uw tuin onkruid vrij te houden, (eventueel nog iets verder), sloten langs uw tuin vrij te houden van drijfvuil, de onderrand langs het water op gezette tijden van overhangend begroeisel te ontdoen, fietsen op de paden aan de kant of in de rekken te plaatsen.


Taluds
De gemeente in samenwerking met de vrijwillers die de slootkanten maaien, hebben volgens het Arbo-plan van de vereniging minimaal een meter ruimte nodig tussen het huisje/de bergkist of het kasje om veilig zijn werk te kunnen doen. U wordt derhalve geacht deze meter vrij te houden en er geen materialen te plaatsen. Vaste trapjes etc, zijn verboden in de taluds.


Leenmateriaal
De vereniging heeft kruiwagens, na gebruik niet op uw tuin laten staan maar terug zetten op de daarvoor bestemde plaatsen.
Gereedschap dat u niet dagelijks gebruikt kunt u lenen. Informatie hierover bij het bestuur en/of tuincommissie.


Plantsoenstroken
De plantsoen- en bosstroken mogen niet gebruikt worden als verlengstuk van uw tuin. Van u wordt verwacht dat u deze stroken en bospartijen schoon houdt en in geen geval aanwendt voor opslag van materiaal, ornamenten te plaatsen of te beplanten.


Afscheidingen
Het maken van nieuwe afscheidingen tussen uw tuin en die van uw buren dient in goed overleg plaats te vinden. De regels vermeld in het Huishoudelijk Reglement dienen daarbij in acht te worden genomen.


Tuinaanleg
U bent geheel vrij in de soort beplanting en aanleg van uw tuin. Wel rekening houden met hoge en brede beplanting langs de scheiding met uw buren.


Cluborgaan
U kunt uw e-mailadres opgegeven voor de digitale nieuwsbrief.


Brievenvakken/postvakken
In het ‘Praethuys’ is voor ieder lid een brievenvak. Kijk op regelmatige tijdstippen of hier iets voor u in is.


Afsluiten van het hek
Ieder lid krijgt een exemplaar van de sleutel van het hek. Deze sleutel past ook op de buitendeur van het ‘Praethuys’, waardoor u toegang heeft tot het brievenvak, kast met verlengsnoeren en algemene wc’s. Van u wordt verwacht dat u deze deur door de week afsluit en het grote hek dichtdoet vanaf 18.00 uur en op slot doet vanaf 20.00 uur.


Publicatieboord
Raadpleeg steeds het publicatiebord aan het hoofdpad voor algemene informatie.


Erfkwesties
Zo nodig verwacht het bestuur van u dat deze zaken t.z.t. goed geregeld hebt. Uw tuinbezit vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. De praktijk heeft uitgewezen dat er problemen kunnen ontstaan na overlijden van een lid.


Grond bewerken
Voordat u de grond gaat bewerken bent u verplicht bij het bestuur te informeren waar op uw tuin de riolering en de waterleiding ligt zodat u niet met een schop of het inslaan van een paal door de leiding gaat. Schade aan leidingen is voor uw eigen rekening.


TV-antennes en schotels
Indien aan het huisje bevestigd mogen deze niet meer dan een meter boven het dak uitsteken.